Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzelcach Krajeńskich

Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzelcach Krajeńskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzelcach Krajeńskich.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-11-05
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-18
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sergiusz Paszkiewicz.
 • E-mail: biuro@wtzstrzelce.pl
 • Telefon: 957631389

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzelcach Krajeńskich
 • Adres: 66-500 Strzelce Krajeńskie ul. Słowackiego 14
 • E-mail: biuro@wtzstrzelce.pl
 • Telefon: 957631389

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. WTZ w Strzelcach Krajeńskich. Wejście do budynku posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach oraz dostosowane drzwi wejściowe do budynku i lokalu WTZ. Wejście do pracowni i biur na drugim piętrze posiada windę przystosowaną dla os. niepełnosprawnych. Przed budynkiem jest wyznaczone jedno miejsce dla os. niepełnosprawnych. Lokal WTZ znajduje się na parterze segmentu C Szkoły Podstawowej nr 2 oraz na drugim piętrze segmentu. W budynku znajdują się toalety dostosowane dla osób na wózkach.
 1. We wszystkich lokalizacjach brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 2. Do wszystkich lokali można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dostępne udogodnienia: możliwość powiększenia czcionki, ustawienie wysokiego kontrastu.

Inne informacje i oświadczenia

WTZ w Strzelcach Krajeńskich dokłada wszelkich starań, aby dostępność strony internetowej https://8krokow.pl/ była na poziomie WCAG 2.1.

Skip to content