Klauzula informacyjna RODO – Monitoring wizyjny

Informujemy, iż w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej „8Kroków” oraz na terenie wokół budynku funkcjonuje monitoring. W związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z Monitoringu wizyjnego jest: Warsztat Terapii Zajęciowej „8Kroków”, ul. Słowackiego 14, 66-500 Strzelce Krajeńskie, tel/fax: 095 763 13 89, wtzstrzelce@poczta.onet.pl, wtz6@o2.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl; and1rafal@o2.pl, tel. 504 976 690.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa zakładu pracy; zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym; ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora.
 4. Monitoringiem objęte będą następujące pomieszczenia i teren:

a.Teren wokół budynku – wejścia do budynku, parkingi wokół budynku, najbliższe otoczenie budynku.

 1. Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,w szczególności firma informatyczna. Nadto dane mogą być udostępniane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią), np. osobom poszkodowanym w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery systemu. Dane mogą być udostępniane także upoważnionym podmiotom (w szczególności organy zajmujące się zwalczaniem i zapobieganiem przestępczości, np. Policja itp. ).
 2. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres 6 tygodni od dnia nagrania, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązującego prawa – przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawnych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
  2. podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
  4. prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO [w razie otrzymania sprzeciwu opartego na szczególnej sytuacji administratorowi nie wolno już przetwarzać danych, chyba że wykaże: (i) istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub (ii) istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, (iii) niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – jeżeli sprzeciw odnosi się do przetwarzania w celu badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych (na mocy art. 89 ust. 1 RODO)].
  6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.